ماشینی کردن کارهای پر زحمت

ماشینی کردن کارها چندان دور از ذهن نیست که