آیا به دنبال محصولات صنعتی می‌گردید؟ یا قصد تبلیغات محصولات ، تجهیزات و یا شرکت صنعتی خود را دارید. در پایاما صنعت می توانید آگهی محصولات صنعتی را ثبت و یا جستجو کنید. همچنین نیروهای فنی ماهر و شرکت هایی که نیاز به نیروی کار ماهر و ساده دارند، در این مکان می‌توانند، آگهی بازار کار صنعتی را نیز بیابند و یا به ثبت برسانند.

There were no listings found.