دستگاه میکسر مایعات بسیار با مخزن مایعات اشتباه گرفته می شود. میکسر مایعات یک مخزن مایعات است که دارای پروانه و موتور و گیربکس است تا بتواند مایعات داخل مخزن را میکس کند.