ماشینی کردن کارهای پر زحمت

1399-6-10 13:08:28 +00:00

ماشینی کردن کارها چندان دور از ذهن نیست که روزی برسد که برای هر کار مکانیکی، یک ماشین تمام اتوماتیک وجود داشته باشد. پس چه بهتر که از حالا ماشینی کردن کارها، به خصوص کارهای پر زحمت یا دستی را در برنامه‌های خود بگنجانیم. با کمک طراحان صنعتی و